Regulamin

 

Regulamin zawodów sportowych odbywających się w CrossFit 72D – Kraków, ul. Zakopiańska 72D, CrossFit Wilanów – Warszawa, ul. Zawodzie 16 oraz CrossFit Wrocław – Wrocław, ul. Marcelego Bacciarellego 54

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest wydany przez organizatora: Sport Cube Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-418) ul. Zakopiańska 72d wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469326 NIP PL: 6793093582; REGON: 122898989 zwanym dalej Organizatorem Imprezy, imprezy „Business Clash Luxoft & 72D” zwanej dalej Imprezą.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza w szczególności osób biorących czynny udział w Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami i/lub Zawodnikami. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się Uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a) warunki udziału w imprezie;
b) obowiązki uczestników imprezy;
c) uprawnienia uczestników imprezy;
d) odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

II.WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZIE

1. Zespół musi składać się z co najmniej 3 osób z górnym limitem 6 osób bez podziału na płeć zatrudnionych w jednej firmie. Dopuszcza się stworzenie zespołu mieszanego wyłącznie w przypadku osób reprezentujących wolne zawody.

2. W dniu zawodów każdy Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

3. Do dnia:

17.11.2016 r. - Uczestnik biorący udział w krakowskiej edycji,

05.01.2017 r. - Uczestnik biorący udział w warszawskiej edycji,

1.12.2016 r. - Uczestnik biorący udział we wrocławskiej edycji

za pośrednictwem Kapitana drużyny zobowiązany jest do dokonania łącznie następujących czynności:

a) zgłoszenie swojego udziału w imprezie poprzez wysłanie wiadomosci na adres liga@72d.pl. W odpowiedzi zwrotnej otrzymaja państwo formularz rejestracyjny.
b) wpłacenia wpisowego w kwocie określonej przez organizatora na konto bankowe widoczne na fakturze.
Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego w Regulaminie a nie dzień wydania dyspozycji przelewu.
c) po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: liga@72d.pl, wraz z nazwą drużyny.

4. Wysokość wpisowego jest zmienne w zależności od ilości uczestników i wynosi: 40 zł (słownie czterdzieści złotych) od osoby za jedną rozgrywkę (160 zł od osoby za pełny sezon). Business Clash by Luxoft & 72D z założenia wspiera cele charytatywne, dlatego część kwoty z całego sezonu (4 imprezy) uzyskanej z wpisowego zostanie przekazana na konto partnera: Fundacji Poland Business Run, która to przeznaczy środki na zakup profesjonalnej protezy do biegania dla Danusi Bujok.

5. Zgłoszenie zawiera następujące dane i oświadczenia Uczestników:
a) Imię i Nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) rozmiar koszulki, który zostanie przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania wpłaty wpisowego,
d) oświadczenie o stanie zdrowia,
e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów.
f) telefon kontaktowy do działu kadr lub księgowości umożliwiający weryfikację zatrudnienia w reprezentowanej firmie,
g) zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

6. Warunkiem udziału w Imprezie jest łączne spełnienie postanowień punktów II. 1,2,3,4, 5 Regulaminu ( z wyjątkiem podpunktów d,e i g, które to uczestnicy zobowiązani będą do podpisania osobiście najpóźniej w dniu pierwszych zawodów).

7. Na żądanie Organizatora Imprezy Uczestnik jest obowiązany przedstawić dowód spełnienia warunków określonych w punktach powyżej. W przypadku niezgodności z danymi w treści zgłoszenia i/lub braku dowodu wpłaty Organizator Imprezy jest uprawniony do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Imprezie.

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. W trakcie Imprezy uczestnicy będą mieli za zadanie wykonanie wyznaczonych zadań (każdy z nich określany mianem „WOD”). Opisy WOD zostaną podane osobiście wszystkim uczestnikom na miejscu rozgrywek. Opisy WOD będą zawierały następujące informacje (zbiorowo „Kryteria WOD”):
a) wymagane zestawy ruchów, w tym początkowe i końcowe zakresy ruchów, jak również techniki, akcesoria i/lub sprzęt zabroniony;
b) wymaganą liczbę powtórzeń i/lub schematów powtórzeń;
c) wymagany sprzęt (gdzie stosowane);
d) wymaganą wagę w kg (gdzie stosowane);
e) limit czasowy.

2. Wyznaczone zadania składać się będą z ćwiczeń stosowanych w grupach początkujących w CrossFit 72D (grupy Starters oraz Beginners). Będą to m.in. pompki, brzuszki, przysiady, biegi, wiosłowanie z użyciem ergometru wioślarskiego, podciąganie na drążku, martwe ciągi, wykroki, burpees (tzw. padnij-powstań), wskoki na skrzynię, ćwiczenia z użyciem odważnika kulowego (kettlebell) oraz inne ćwiczenia z użyciem własnego ciała.

3. Podczas jednej rundy przewidziane są 2 zadania drużynowe („WOD”). Do każdej rundy może być zgłoszona maksymalna liczba zawodników to jest 6, którzy mają prawo dowolnie zmieniać się podczas poszczególnych WOD–ów. W każdym z nich przewidziany będzie udział 3-6 zawodników. Zadania programowane są z założeniem damsko-męskich zespołów. W przypadku zespołów posiadających zawodników wyłącznie jednej płci, zadania będą wykonywane jak dla zespołów mieszanych (np. zmiana ciężaru na sztandze w zespołach męskich będzie musiała również obejmować zmianę ciężaru na sztandze damskiej).
Za każdy WOD przyznawana jest ilość punktów odpowiadająca zdobytemu miejscu (1 miejsce – 9 punktów, 2 miejsce – 8 punktów itd.) W każdej rundzie przewidziane jest jedno zadanie bonusowe nagradzane podobnie jak WOD (1 miejsce – 9 punktów, 2 miejsce – 8 punktów itd.) Suma zdobytych punktów z wszystkich WOD-ów i zadania bonusowego określi zwycięzcę poszczególnej rundy (będzie to drużyna z największą ilością punktów). Maksymalna ilość punktów do zdobycia w rundzie wynosi 27.

4. Suma zdobytych punktów z wszystkich rund określi zwycięzcę sezonu.

5. W przypadku, gdy po 4 rundach drużyny będą posiadać identyczny dorobek punktowy rozegrana zostanie dogrywka w celu wyłonienia zwycięzcy sezonu.

6. Drużyny, zajmujące miejsca 1-3 uprawnione będą do udziału w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w Krakowie. Formuła zawodów nie będzie się różnić od formuły zawodów lokalnych za wyjątkiem zwiększenia ilości zadań drużynowych do 3.

7. Występy Uczestników oceniać będą sędziowie wyznaczeni przez Organizatora Imprezy.

8. Uczestnicy są zobowiązani do występowania podczas zawodów w koszulce typu t-shirt nieodpłatnie wydanej Uczestnikom przez Organizatora Imprezy.

9. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nagród pieniężnych lub rzeczowych.

10. Nagrody pieniężne i wygrane rzeczowe zostaną pomniejszone i/lub zostaną od nich odprowadzone podatki w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zwycięzcy są obowiązani do podania danych umożliwiających prawidłowe odprowadzenie należnych podatków.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy.

2. Organizator Imprezy nie zapewnia Uczestnikom sprzętu treningowego i startowego.

3. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne wpisane przez nich w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą.

4. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki podczas Imprezy spowodowane z winy uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas przygotowania do występu i występu Uczestnika.

5. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi Imprezy prawidłowo wypełnionego zgłoszenia oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Organizator Imprezy oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.

7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.

8. Organizator Imprezy nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przesłanie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się przez Uczestnika z warunkami regulaminu i uczestnictwa w Imprezie oraz oznacza ich pełną akceptację.

10. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

11. Organizator Imprezy oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia towarzyszące Imprezie (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

12. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia uczestnika z przestrzegania zasad określonych przez Organizatora Imprezy w w/w dokumencie.

13. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną podane do wiadomości drogą mailową.

14. Decyzje Organizatora Imprezy oraz Sędziów mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

15. Potwierdzenie świadomości ryzyka oraz konieczności właściwego postępowania.

BIORĄC UDZIAŁ W IMPREZIE POTWIERDZASZ, ŻE ROZUMIESZ I JESTEŚ ŚWIADOMY/A FAKTU, IŻ ODBYWAJĄCE SIĘ W TRAKCIE IMPREZY KONKURENCJE SPORTOWE NIE SĄ POZBAWIONE NIEBEZPIECZEŃSTW I RYZYKA, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOZNANIA POWAŻNEGO URAZU, ŚMIERCI LUB USZKODZENIA MIENIA. ROZUMIESZ, ŻE ODBYWAJĄCE SIĘ W TRAKCIE IMPREZY KONKURENCJE SPORTOWE WYMAGAJĄ DUŻEGO NAKŁADU WYSIŁKU I Z ZASADY SĄ BARDZO INTENSYWNE, POWODUJĄC MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE TWOJEGO UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO, SIŁY, KONDYCJI, ELASTYCZNOŚCI, SZYBKOŚCI, MOCY, KOORDYNACJI, ŻWAWOŚCI, RÓWNOWAGI I PRECYZJI; PRZEJMUJESZ NA SIEBIE CAŁE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, KOSZTY LUB SZKODY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W IMPREZIE.